Dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fastställande av dagordningen
6. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet samt val av rösträknare
7. Fråga om kallelse behörigen skett
8. Styrelsens årsredovisning
9. Revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Fråga om arvode till styrelsen, revisorer och valberedning
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och suppleant
16. Val av valberedning
17. Erforderliga val av representanter i HSB
18. Framlagda propositioner
19. Framlagda motioner
20. Avslutning

Poströstning

För att minska risken för spridning av det virus som orsakar covid-19 har en tillfällig lag, 7§ Lag (2020:198) införts. Lagen ger styrelsen i bostadsrättsföreningar möjlighet att låta medlemmarna poströsta inför föreningsstämma, vilket gör att antalet närvarande vid stämman kan hållas nere, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt.
Styrelsen i Brf Porkala har vid sitt styrelsemöte den 11 februari 2021 beslutat att röstning vid ordinarie föreningsstämma 2021 ska ske genom poströstning.

Årsstämman kommer endast att bestå av funktionärer, och stämmoordförande kommer att presentera resultatet från poströstningen den 28 juni kl. 15:00 digitalt via Youtube Studio. Se vidare instruktioner i röstningsformuläret och på föreningens hemsida.

Inför stämman kommer du att få hem en poströstningsblankett med information om hur du gör för att rösta. Årsredovisning samt övriga handlingar kommer inom kort i föreningens medlemstidning Porkalen. Det kommer inte vara möjligt att närvara fysiskt på årsstämman.

 

Med vänlig hälsning
Föreningskontoret