Skada i lägenhet

Här redogörs för fördelningen av kostnaderna mellan föreningen respektive medlemmen och dennes hemförsäkringsbolag vid skada.

Allmänt

Generellt gäller att varje part täcker kostnaderna för åtgärdandet av sin del av uppkommna skador, själv eller genom hem- respektive fastighetsförsäkring.

Lösöre

För lösöre ansvarar alltid, utan undantag, bostadsrättsinnehavaren och dennes hemförsäkringsbolag.

Yt- och tätskikt

Generellt ansvarar bostadsrättsinnehavaren och dennes hemförsäkringsbolag för både rivning och återställande av yt- och tätskikt samt behandling av underlag för att möjliggöra applicering av yt- och tätskikt. Undantag finns när det gäller brand och vattenledningsskada. Tänk på att även undergolv ingår i bostadsrättsinnehavarens ansvar.

Bjälklag och stomme

Föreningen ansvarar alltid för åtgärdande av skador på bjälklag och stomme. Oftast innebär det torkning av betongbjälklag.

Brand

Vid brand ansvarar föreningen för hela skadan, undantaget lösöre. Föreningen åtgärdar skadan och återställer lägenheten till det skick den var i före skadan. Bostadsrättsinnehavaren står för eventuella åldersavdrag på ytskikt och fast inredning som fastställs av föreningens försäkringsbolag.

Vattenledningsskada

Till vattenledningsskada räknas skada uppkommen genom utforsande vatten från en trycksatt ledning, dold eller synlig. Tappvattenledningarna är tycksatta vattenledningar. Värmesystem och avlopp räknas däremot inte till de trycksatta. Kopplingar, ballofixer och blandare räknas inte som ledningar. Vid vattenledningsskada åtgärdar föreningen hela skadan och återställer lägenheten till det skick den var i före skadan. Bostadsrättsinnehavaren står för eventuella åldersavdrag på ytskikt och fast inredning. Lösöre är undantaget föreningens ansvar. Läckage genom yttertak hanteras på samma sätt som vattenledningsskada.

Hemförsäkring

Ta alltid kontakt med ditt hemförsäkringsbolag. Det bästa är om de kan vara informerade och delaktiga redan från början. De kommer även att vilja ta del av besiktningsprotokoll och föreningens stadgar. Eventuellt även denna information.

Flytt, mat m.m.

Är skadan så omfattande att du måste flytta från din bostad, ska du kontakta ditt hemförsäkringsbolag. Föreningen har inga utrymmen som man kan hyra, utan det är något som försäkringsbolaget ska ordna med. Det samma gäller ersättning för måltider i fall du inte kan använda ditt kök eller för badhuskort i det fall du inte kan använda badrummet hemma. Hemförsäkringsbolaget hjälper även till med förvaring av möbler och dylikt.

Återställande

Tänk på att föreningen i de flesta fall endast har ansvaret för torkning av skadan, ej för återställande. De enda undantagen är vid vattenledningsskada och brand. Hur underlaget och ytskiktet ska återställas beslutar du om tillsammans med ditt hemförsäkringsbolag. Ofta har det bolag föreningen anlitat möjlighet att även åta sig återställningen på beställning av dig eller ditt hemförsäkringsbolag.

 

Åldersavdrag

På alla ytskikt som inte är helt nyrenoverade kommer ett åldersavdrag att göras. Det görs antingen av ditt hemförsäkringsbolag, eller av föreningen när det gäller vattenledningsskada och brand. Åldersavdraget är en reglering för att se till att lägenheten återställs till det skick den var i innan skadan inträffade. Men eftersom det t.ex. inte går att lägga ett begangnat golv, läggs ett nytt, och i det fallet görs ett åldersavdrag som alltså innebär att bostadsrättsinnehavaren själv får bekosta en del av de nya ytskikten.

Avgiftsnedsättning

Reglerna för hyresrätter och bostadsrätter skiljer sig en hel del på denna punkt. Föreningen betalar endast ut ersättning då föreningen kan anses vållande till skadan eller genom sitt uteblivna underhåll alternativt om föreningen inte utan dröjsmål åtgärdat skadan eller trots tillsägelse underlåtet att åtgärda skadan. Detta enligt bostadsrättslagen.

Ersättning för ökad elförbrukning

Föreningen ersätter alltid bostadsrättsinnehavaren för ökade elkostnader i samband med torkning av av bjälklaget. Det enda undantaget är när föreningen anser bostadsrättsinnehavaren vållande till skadan. Ersättning betalas f.n. ut med 1,50 kr per kWh. Den entreprenör som utför torkningen avrapporterar elförbrukningen till förvaltaren, och ersättning betalas ut som ett avdrag på kommande månadsavi.

Skadestånd

Ett skadestånd kan inte överstiga det minsta av endera självrisken för uppkommen skada eller verkliga kostanader för åtgärdande av skadan. Det är den som riktar ett krav om skadestånd som har bevisbördan. I din hemförsäkring finns en ansvarsförsäkring som behandlar denna del.

Skadestånd till bostadsrättsinnehavare

Föreningen betalar ut skadestånd till bostadsrättsinnehavare då föreningen kan anses vållande till skadan eller genom sitt uteblivna underhåll orsakat skadan alternativt om föreningen inte utan dröjsmål åtgärdat skadan eller trots tillsägelse om underlåtet att åtgärda skadan. Detta är vad Bostadsrättslagen kräver.

Skadestånd till föreningen

Föreningen kräver bostadsrättsinnehavaren på skadestånd då bostadsrättsinnehavaren anses vara vållande till skadan eller genom sitt uteblivna underhåll kan anses ha orsakat skadan alternativt underlåtit att vidta åtgärder. Tänk på att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för gäster och entreprenörer som vistas i lägenheten. Om föreningen kräver dig på skadestånd ska du även göra en anmälan om ansvarsskada till ditt hemförsäkringsbolag.

Frågor

Om du har frågor kan du alltid kontakta föreningskontoret eller förvaltaren. Har du felanmält ditt ärende via https://mitt.riksbyggen.se/ kan följa ditt ärende där.

Brf Porkalas föreningskontor finns på Sibeliusgången 34 och nås på telefonnr 08-750 66 30.

Förvaltaren Miltos Vourkas nås på telefonnummer 08-602 37 24 och via e-postadressen miltos.vourkas@riksbyggen.se