Föreningsstämma

Bostadsrättsföreningens demokratiska och ytterst styrande organ är föreningsstämman. Ordinarie föreningsstämma ska enligt föreningens stadgar hållas årligen före juni månads utgång. I praktiken innebär det att stämman vanligen hålls i början eller mitten på juni.

 

Kallelse 

Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma anslås på anslagstavlorna i portuppgångarna samt går dessutom normalt ut via föreningens medlemstidning Porkalen och via föreningens blogg. Protokollet från föreningsstämman publiceras normalt i efterföljande nummer av Porkalen och går att ladda ner nedan.

Motioner

Motioner till föreningsstämman ska vara inlämnade senast den 31 mars eller det datum som anslagits i porten. Motionsblanketter finns att få på föreningskontoret, Sibeliusgången 34 bv. Blanketten finns även nedan för nedladdning. Du fyller i blanketten och lämnar/postar den till föreningskontoret.

Motionsblankett

Vad är en motion?

En motion är ett förslag om förändring som en eller flera medlemmar lämnar till styrelsen inför föreningsstämma. Alla medlemmar i föreningen kan lämna in motioner. Motionerna behandlas på stämman. En motion innehåller ett yrkande/förslag till beslut som stämman sedan röstar om.

 

Vad är styrelsens uppgift?

Styrelsens uppgift är att läsa och kommentera motionerna som inkommit. Styrelsen skriver att förslag till beslut på de frågor som motionerna berör. I kallelsen till årsstämman kan samtliga föreningsmedlemmar ta del av de inkomna motionerna samt styrelsens kommentarer och förslag till beslut.

 

Hur skriver jag en motion?

Det finns inget regelverk för hur motioner ska skrivas eller formuleras, men det finns några hållpunkter för att lyckas med sin motion.

1. Skriv en rubrik som kortfattat och tydligt beskriver vad ditt ärende handlar om. 

2. Skriv kortfattat och tydligt vad ditt ärende handlar om. Inled med att skriva en bakgrund till din motion.

   • Ange anledningen till varför du skriver motionen.

   • Ange anledningen till varför motionen behöver ställas.

   • Ange behovet av ändringen/förbättringen du föreslår.

   • Ange viktig bakgrundsfakta, ge konkreta exempel som gör det enklare att sätta sig in i motionen.

   • Ange potentiella möjligheter och hinder i sammanhanget.

   

  3. Skriv eventuella frågor i motionen angående det du motioner om. Frågorna bör vara direkt riktade till styrelsen.

    • Ange frågorna i en punktlista eller numrerade, så det tydligt framgår att det är frågor.

    

   4. Avsluta motionen med minst ett och max tre yrkande/förslag till beslut.

     • Beskriv hur ditt förslag/rekommendation löser problematiken eller besvarar behovet som du motionerar om.

     

    5. Avsluta alltid med att läsa igenom motionen och ställ dig frågorna:

      • Är förslaget tydligt och kortfattat?

      • Är argumenten tydligt formulerade?

      • Vad exakt ska det beslutas om enligt ditt förslag/rekommendation?

      

     Protokoll för respektive år:

     Protokoll extra föreningsstämma december 2022

     Protokoll extra föreningsstämma  augusti 2022

     Protokoll föreningsstämma 2022

     Protokoll föreningsstämma 2021

     Protokoll föreningsstämma 2020