Medlemmarna i Brf Porkala kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdag den 15 juni 2023 kl. 18.00 i Akalla Grundskola på Mariehamnsgatan 3–5.

Dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande.

2. Val av stämmoordförande.

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.

6. Godkännande av dagordning.

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet.

8. Val av minst två rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning.

11. Genomgång av revisorernas berättelse.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.

17. Val av styrelsens ledamöter och suppleanter.

18. Beslut om antal revisorer och suppleant.

19. Val av revisor(er) och suppleant.

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen.

21. Val av valberedning; en ledamot utses till valberedningens ordförande.

22. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden:

   

   1. Proposition – Nytt parkeringshus

   1. Motion 1 – Grönplanera

   1. Motion 2 – Akalla By

   1. Motion 3 – Tvättstugor

   1. Motion 4 – Buss/torg trygghet

   1. Motion 5 – Faciliteter

   1. Motion 6 – Husbilsplatser

   1. Motion 7 – Motioner

   1. Motion 8 – Soptunnor i faret

   1. Motion 9 – Papperskorgar

   1. Motion 10 – Lysrör entré

   1. Motion 11 – Lysrör tvättstugor

   1. Motion 12 – Rökning i faret

   1. Motion 13 – Ändra plats för namnskylt på gatuadress

   1. Motion 14 – Elanslutning i garage (laddstation)

   1. Motion 15 – Övervakningskamera i källaren

   1. Motion 16 – Laddaccess för elbilar i garage

  23. Föreningsstämmans avslutande.

  Handlingar till årsstämman finns i Porkalen, på föreningens hemsida porkala.se samt på föreningskontoret.