Medlemmarna i Brf Porkala kallas härmed till extra föreningsstämma tisdag den 20 december 2022 kl. 18:00 i föreningslokalen på Sibeliusgången 52.
Dagordning

 1. Föreningsstämmans öppnande.
 2. Val av stämmoordförande.
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 4. Godkännande av röstlängd.
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet.
 8. Val av minst två rösträknare.
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
 10. Val av extern revisor
 11. Avslutning
  Val av extern revisor
  Tidigare revisor har meddelat att de på grund av tidsbrist inte kan åta sig uppdraget att revidera räkenskapsår 2022.
  Valberedningens förslag till extern revisor:
  Christian Kromner, Brf Revision, föreslås till extern revisor. Arvode sätts enligt löpnade räkning.