Dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Val av två personer att jämte stämmoordfö­rande justera protokollet samt val av rösträknare
 7. Fråga om kallelse behörigen skett
 8. Styrelsens årsredovisning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsele­damöterna
 13. Fråga om arvode till styrelseledamöter, revisorer och valberedning för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och suppleant
 16. Val av valberedning
 17. Erforderliga val till representant i HSB
 18. Framlagda propositioner
 19. Framlagda motioner
 20. Avslutning

Röstning via formulär

En tillfällig lag (7§ lag(2020:198)) har införts, som medger att styrelsen i bostadsrättsföreningar kan besluta att genomföra föreningsstämma digitalt, och att medlemmarna röstar via ett formulär. Styrelsen i Brf Porkala har vid sitt styrelsemöte den 7 april 2022 beslutat att ordinarie föreningsstämma 2022 ska genomföras digitalt och att röstning ska ske via ett formulär. Det kommer inte vara möjligt att närvara fysiskt på årsstämman. Se vidare instruktioner i röstningsformuläret som kommer i din brevlåda.

Årsstämman kommer endast att bestå av funk­tionärer och stämmoordförande kommer att presentera resultatet från röstningen den 29 juni kl. 15:00 digitalt via Youtube Studio. Länk till sändningen kommer upp på föreningens hemsidan 28/6.

Årsredovisning samt övriga handlingar till årsstämman finns i Porkalen, på föreningens hemsida porkala.se samt på föreningskontoret.