Energibesparing

AFRY har genomfört en energikartläggning över föreningen. Kartläggningen resulterade i ett antal energieffektiviserande åtgärdsförlag med varierande lönsamhet.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade år 2018 att ta fram en energikartläggning av föreningen. Åtgärdsförslagen som energikartläggningen föreslog att föreningen ska genomföra var; installation av frånluftsvärmepumpar, säkra ner elabonnemang, sänka abonnerad värmeeffekt, installera solceller och injustering av värmesystemet.

Styrelsen 2019 beslutade att åtgärderna ska genomföras, förutom solceller. AFRY är de som ska genomföra åtgärdsförslagen som styrelsen beslutat om.

Nedsäkring

Under våren 2019 genomfördes nedsäkring av elabonnemang.

Frånluftsvärmepumpar

Vid årsskiftet 2020 påbörjade arbetet med att installera frånluftsvärmepumpar i höghusen. Frånluftsvärmepumpar innebär såväl en kostnads- som en energibesparing genom att den luft som idag skickas ut på taket återvinns och värmer upp radiatorerna. Föreningens förbrukning av fjärrvärme kan då för dessa hus sänkas med cirka 1 700 Mwh. Även om elförbrukningen samtidigt går upp räknar vi med en kostnadsbesparing om en dryg miljon varje år.

För denna typ av installation har föreningen även möjlighet att få bidrag från energimyndigheten med upp till 50 % av investering. En ansökan har skickats in och vi inväntar svar kring årsskiftet. Utan investeringsbidraget från Energimydigheten är avbetalningstiden drygt sju år. Får vi bidrag förkortas detta såklart.

Installationen av frånluftsvärmepumparna planerades att påbörjas efter jul och nyårs helgerna 2020, men har pausats tillsvidare. Arbetet kommer att innebära en del störningar för er som bor i höghusen eftersom man måste borra genom varje våningsplan.  När installationen är klar kommer den enda skillanden för oss boende att vara att det kommer att stå fläktar på taket. Värmeleveranserna sker annars som vanligt.

Driftundercentraler

Ungefär samtidigt som installationen av frånluftsvärmepumparna kommer även ett utbyte av driftundercentralerna att påbörjas. Man kommer då att starta med de undercentraler som betjänar höghusen, där frånluftsvärmepumparna installeras. Bytet av driftundercentralerna kommer dock att omfatta samtliga undercentraler och arbetet kommer att pågå fram till jul nästa år.

Att driftundercentralerna byts har inte i sig en energibesparande effekt men möjliggör energibesparingar genom att systemet går att styra. Detta är svårt på många ställen idag. Detta arbete kommer inte att innebära några större störningar för boende runt omkring.

Kommande projekt

Dessa projekt är de som styrelsen nu har fattat beslut om att starta. Ytterligare projekt är ute för upphandling eller utredning. Bland annat pågår en upphandlling för injustering av värmesystemet. Denna åtgärd ger både högre konfort i lägenheterna genom att värmen blir jämnare och även en energi- och kostnadsbesparing då inte lika mycket värme behöver skickas ut för att värma upp en kall lägenhet när alla lägenheer runt omkring är alldeles för varma. Vi ser att det finns behov av denna åtgärd eftersom vi i många lägenheter får in klagomål om att det är kallt samtidigt som vi kan se att många vädrar och har fönster och balkongdörrar öppna.